Sunak “Guerra di Putin crudele, continuerà a devastare l’economia”